Frekvens frederiksberg natradio

Vil frekvensen af frederiksberg natradio ? Her er listen over frekvenser til frederiksberg natradio

Radio
Frekvenser
Kommune
97.7
Frederiksberg
.