Frekvens radio alfa sydfyn

Vil frekvensen af radio alfa sydfyn ? Her er listen over frekvenser til radio alfa sydfyn

Radio
Frekvenser
Kommune
106.9
Rudkøbing
106.5
Svendborg
.