Frekvens radio f frederiksberg

Vil frekvensen af radio f frederiksberg ? Her er listen over frekvenser til radio f frederiksberg

Radio
Frekvenser
Kommune
97.7
Frederiksberg
.