Frekvens radio klitholm

Vil frekvensen af radio klitholm ? Her er listen over frekvenser til radio klitholm

Radio
Frekvenser
Kommune
91.3
Bjerregård
104.5
Lyngvig
96.4
Opsund
104.1
Skjern
107.1
Tarm
.