Frekvens somali radio

Vil frekvensen af somali radio ? Her er listen over frekvenser til somali radio

Radio
Frekvenser
Kommune
92.9
Frederiksberg
.