Frekvens ucb sydvestjylland

Vil frekvensen af ucb sydvestjylland ? Her er listen over frekvenser til ucb sydvestjylland

Radio
Frekvenser
Kommune
93.5
Esbjerg
.